Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest ITInfo.

Dane zbierane są w celu realizacji umowy polegającej na wystawianiu lub odbieraniu faktur. Dane umożliwiają również bezpośrednią komunikację z przedstawicielami użytkownika ePlatformy w celu realizacji umowy.


Przetwarzane dane to:

 Login (email)  obowiązkowe
 Nazwa firmy   opcjonalne
 Imię i nazwisko osoby kontaktowej   opcjonalne
 Telefon i telefon komórkowy    opcjonalne
 NIP firmy   opcjonalne

Założenie konta na ePlatformie następuje albo przez podpisanie umowy z ePlatformą albo automatycznie w przypadku zarejestrowania w systemie faktury dla odbiorcy, który nie korzysta z ePlatformy. W każdym przypadku użytkownik dostaje mailowe powiadomienie o założeniu konta oraz dostęp do panelu sterowania, umożliwiający wygenerowanie nowego hasła.
Najczęściej zadawane pytania - Zasady ochrony danych


Czy firma zapewnia ochronę danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?
Tak, wymogi stawiane przez ustawę o ochronie danych osobowych są w pełni zachowane. Dotyczy to w szczególności zasad przetwarzania danych, stosowania zabezpieczeń oraz przeprowadzania bieżącej weryfikacji zabezpieczeń a także udostępniania danych.

Czy firma zapewnia w odniesieniu do danych przedsiębiorstw taki sam poziom ochrony jak przy danych osobowych?
Tak, ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy wprawdzie wyłącznie osób fizycznych, jednakże celem zapewnienia maksymalnej ochrony danych również przedsiębiorstwom zasady ochrony danych wdrożone przez firmę dotyczą także danych przedsiębiorstw.

Przed jakimi sytuacjami zabezpieczone są dane?
Dane przekazane przez Klientów firmy przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z regulaminu świadczenia usług oraz umowy. Dane przetwarzane są zatem wyłącznie w celu elektronicznego fakturowania. Proces przetwarzania danych uniemożliwia ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, oraz chroni przez nieuprawnioną zmianą i utratą oraz uszkodzeniem czy zniszczeniem.
Firma stosuje się nadto do szczególnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych wskazanych przez Klientów firmy.

Czy firma ingeruje w otrzymane dane?
Nie, firma jedynie przetwarza pliki zawierające dane w taki sposób, że dostarczone dane pozostają nie zmienione. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny

Kto ma dostęp do danych?
Dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora. Ponadto dane są w dyspozycji przesyłających je Klientów firmy, stąd też Klienci mają nieograniczony dostęp do przesyłanych i przechowywanych przez siebie danych.

Czy zbiory danych firmy są rejestrowane?
Nie, firma dysponuje dwoma zbiorami danych. Pierwszy dotyczy podmiotów, z którymi firma ma podpisane umowy na świadczenie na rzecz tych podmiotów usług elektronicznego fakturowania. Drugi związany jest z usługą elektronicznego fakturowania i obejmuje  przechowywanie w imieniu i na rzecz Klienta danych do faktur elektronicznych oraz faktur elektronicznych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych firma i podmioty zlecające jej elektroniczne fakturowanie są zwolnione z obowiązku rejestracji zbioru danych, jako że :
1) dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów usług na podstawie umów cywilnoprawnych, 
2) dane są przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania faktur elektronicznych,

Czy administrator danych przekazuje dane poza granice kraju?

Nie, administrator danych nie przekazuje danych poza granice kraju. Zaznaczyć należy, iż faktury elektroniczne przechowywane przez Klientów na serwerach firmy są dostępne po załogowaniu także z innych krajów. Wynika to z międzynarodowego charakteru internetu. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za przekazywanie przez Klientów danych poza obszar Polski, gdyż nie jest uprawniona do ingerowania w dysponowanie przez Klientów ich własnymi danymi.

Czy firma może samodzielnie zmieniać dane w fakturach?
Nie, działalność firmy ograniczone jest przez regulamin i umowę, które nie przewidują takiej możliwości.
Stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych firma może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie powierzonym umową. Z uwagi na to, że firma nie ma prawa ingerować w przesłane dane, to w konsekwencji nie może zmieniać tych danych.
Ponadto zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług oraz opartymi na tej ustawie przepisach rozporządzeń, podmiot trzeci nie może dokonywać zmian w fakturach, gdyż takie uprawnienie jest dopuszczalne jedynie przez wystawcę. Firma zajmuje się jedynie aspektem techniczną związanym z elektronicznym fakturowaniem. Podmiotem uprawnionym do dokonywania ewentualnych korekt jest wystawca faktury.

0.06