Regulamin usługi elektronicznego fakturowania ePlatformy eFaktury


§ 1. Zakres regulacji

1. Regulamin normuje zasady korzystania z zintegrowanego systemu elektronicznego fakturowania.
2. Regulamin stosuje si─Ö odpowiednio do konsumentów.
3. Regulamin obowi─ůzuje od dnia.1.04.2011

 

§ 2. Definicje

1. U┼╝yte w niniejszym regulaminie poj─Öcia oznaczaj─ů:
 a. Elektroniczna faktura VAT, eFaktura-  elektroniczna faktura VAT, korekta elektronicznej faktury VAT, duplikat elektronicznej faktury VAT
 b. Elektroniczny rachunek – elektroniczny rachunek, korekta elektronicznego rachunku, duplikat elektronicznego rachunku
 c. Elektroniczne fakturowanie – przetwarzanie danych plików wsadowych w projekt elektronicznej faktury VAT.
 d. Umowa – umowa na korzystanie z systemu.
 e. U┼╝ytkownik – ka┼╝dy podmiot, który korzysta z systemu
 f. Wystawianie elektronicznych faktur– umieszczanie elektronicznych faktur VAT na ePlatformie.
g. ePlatforma – system udostepniaj─ůcy i archiwizuj─ůcy oraz przetwarzaj─ůcy eFaktury dla Odbiorców faktur.


§ 3. Zasady dotycz─ůce wyra┼╝ania zgody na elektroniczne fakturowanie przez U┼╝ytkownika

1. Zgoda na elektroniczne fakturowanie mo┼╝e by─ç wyra┼╝ona drog─ů papierow─ů lub elektroniczn─ů, za po┼Ťrednictwem specjalnie przygotowanego formularza, po podaniu danych uwierzytelniaj─ůcych dla danego U┼╝ytkownika.
2. Osoba wyra┼╝aj─ůca zgod─Ö o┼Ťwiadcza, ┼╝e dzia┼éa w imieniu danego U┼╝ytkownika (podmiotu) i mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na elektroniczne fakturowanie.

§ 4. Dane osobowe

1. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie, udost─Öpnianie i wykorzystywanie przez ePlatform─Ö oraz przez podmioty wspó┼épracuj─ůce danych osobowych U┼╝ytkownika i danych osobowych zawartych w umowie do celów zwi─ůzanych z realizacj─ů umowy przez ePlatform─Ö.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa─ç si─Ö b─Ödzie zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w tym, zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych.
3. U┼╝ytkownik mo┼╝e uzupe┼énia─ç, uaktualnia─ç, sprostowa─ç swoje dane osobowe za pomoc─ů odpowiednich formularzy lub kontaktuj─ůc si─Ö z call-center.


§ 5. Udost─Öpnianie danych - faktur

1. Dane elektroniczne b─Öd─ůce elektronicznymi fakturami VAT przechowywane s─ů na serwerach umieszczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i udost─Öpniane za po┼Ťrednictwem ePlatformy oraz poprzez e-mail.
2. Elektroniczne faktury VAT dost─Öpne s─ů za po┼Ťrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu  24 godziny na dob─Ö z zachowaniem nast─Öpuj─ůcych standardów:
 • Dost─Öpno┼Ť─ç systemu - 95% czasu w uj─Öciu miesi─Öcznym
 • Maksymalna przerwa w pracy systemu w dni robocze w godzinach 8:00 20:00 - nie przekroczy 20 min. dziennie, czyli w dni robocze dost─Öpno┼Ť─ç systemu na poziomie 97,2% (bez uwzgl─Ödnienia awarii krytycznych)
 • Niedost─Öpno┼Ť─ç systemu – 5% w uj─Öciu miesi─Öcznym, uwzgl─Ödniaj─ůc awarie krytyczne i ich usuni─Öcie a tak┼╝e przerwy techniczne
 • Czas uruchomienia systemu po awarii krytycznej - 6h
 • Niedost─Öpno┼Ťci systemu mo┼╝e przekroczy─ç 5% z przyczyn niezale┼╝nych od e-Platformy, takich jak
  o awaria serwerów DNS zarz─ůdzaj─ůcych domenami nadrz─Ödnymi
  o powa┼╝nej awarii zasilania (o zasi─Ögu wojewódzkim)
  o powa┼╝nej awarii sieci Internet (dotycz─ůcej wi─Öcej ni┼╝ 1 sieci szkieletowej).
3. Dostęp do ePlatformy i dostęp do elektronicznych faktur VAT możliwy jest po podaniu prawidłowego loginu i hasła.
4. Przez udost─Öpnianie faktur elektronicznych VAT rozumie si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç:
 a. podgl─ůdu tre┼Ťci elektronicznej faktury VAT lub;
 b. pobrania elektronicznej faktury VAT z systemu;
5. Za dostarczenie klientowi faktury w formie elektronicznej uważa się dzień jej udostępnienia w systemie ePlatformy
a. nie otrzymanie e-maila powiadamiaj─ůcego, nie zalogowanie si─Ö do systemu ePlatformy i nie odczytanie elektronicznej faktury VAT nie mo┼╝e by─ç podstaw─ů do nieterminowej  zap┼éaty za faktur─Ö .


§ 6. Weryfikacja danych

1. U┼╝ytkownik ma obowi─ůzek weryfikacji we w┼éasnym zakresie prawid┼éowo┼Ťci wystawienia elektronicznych faktur VAT.

§ 7. Wy┼é─ůczenia odpowiedzialno┼Ťci

1. ePlatforma ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za niewykonanie zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z regulaminu lub umowy, o ile regulamin lub umowa nie przewiduj─ů wy┼é─ůcze┼ä.
2. W przypadku zg┼éoszenia wobec ePlatformy lub podmiotów z ni─ů wspó┼épracuj─ůcych szkody zwi─ůzanej z rozliczeniami podatkowymi powsta┼éymi w zwi─ůzku z elektronicznym fakturowaniem z wykorzystaniem systemu, U┼╝ytkownik umo┼╝liwi specjali┼Ťcie wyznaczonemu przez ePlatform─Ö, pe┼én─ů weryfikacj─Ö mo┼╝liwo┼Ťci zapobie┼╝enia szkodzie, w tym badanie dokumentacji U┼╝ytkownika zwi─ůzanej z rozliczeniami podatkowymi. Nieudost─Öpnienie dokumentacji w terminie 7 dni od zg┼éoszenia takiego zadania jest równoznaczne ze zrzeczeniem si─Ö roszczenia.
3. ePlatforma ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wy┼é─ůcznie za nieprawid┼éowe dzia┼éanie systemu powsta┼ée z winy umy┼Ťlnej.
4. U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest informowa─ç podmioty, z którymi prowadzi elektroniczne fakturowanie o tre┼Ťci aktualnego regulaminu. ePlatforma nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu konsekwencji wynikaj─ůcych z nieznajomo┼Ťci regulaminu.

§ 8. Rozwi─ůzywanie sporów

1. Wszelkie spory wynikaj─ůce z regulaminu lub umów zawieranych na podstawie regulaminu b─Öd─ů w pierwszej kolejno┼Ťci rozstrzygane na drodze polubownej
2. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozstrzygania sporów s─ů s─ůdy powszechne w┼éa┼Ťciwe dla siedziby ePlatformy.
 

§ 9.  Zmiany w regulaminie

1. U┼╝ytkownik i Uczestnicy zostan─ů poinformowani o ka┼╝dej zmianie regulaminu.
2. Aktualna wersja regulaminu dost─Öpna jest na stronie https://eplatforma.com.pl/eden/regulamin
Regulamin usługi elektronicznego fakturowania ePlatformy eFaktury

§ 1. Zakres regulacji

1. Regulamin normuje zasady korzystania z zintegrowanego systemu elektronicznego fakturowania.
2. Regulamin obowi─ůzuje od dnia.1.04.2011


§ 2. Definicje

1. U┼╝yte w niniejszym regulaminie poj─Öcia oznaczaj─ů:

a. Elektroniczna faktura VAT- elektroniczna faktura VAT, korekta elektronicznej faktury VAT, duplikat elektronicznej faktury VAT

b. Elektroniczny rachunek – elektroniczny rachunek, korekta elektronicznego rachunku, duplikat elektronicznego rachunku

c. Elektroniczne fakturowanie – przetwarzanie danych plików wsadowych w projekt elektronicznej faktury VAT, który jest nast─Öpnie podpisywany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany wa┼╝nym kwalifikowanym certyfikatem.

d. Umowa – umowa na korzystanie z systemu.

e. U┼╝ytkownik – ka┼╝dy podmiot, który korzysta z systemu

f. Wystawianie elektronicznych faktur– podpisywanie projektów elektronicznych faktur VAT.

§ 3. Zasady dotycz─ůce wyra┼╝ania zgody na elektroniczne fakturowanie przez U┼╝ytkownika

1. Zgoda na elektroniczne fakturowanie mo┼╝e by─ç wyra┼╝ona drog─ů papierow─ů lub elektroniczn─ů, za po┼Ťrednictwem specjalnie przygotowanego formularza, po podaniu danych uwierzytelniaj─ůcych dla danego U┼╝ytkownika.
2. Osoba wyra┼╝aj─ůca zgod─Ö o┼Ťwiadcza, ┼╝e dzia┼éa w imieniu danego U┼╝ytkownika (podmiotu) i mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na elektroniczne fakturowanie.

§ 4. Dane osobowe

1. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie, udost─Öpnianie i wykorzystywanie przez ePlatform─Ö oraz przez podmioty wspó┼épracuj─ůce danych osobowych U┼╝ytkownika i danych osobowych zawartych w umowie do celów zwi─ůzanych z realizacj─ů umowy przez ePlatform─Ö.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa─ç si─Ö b─Ödzie zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w tym, zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych.
3. U┼╝ytkownik mo┼╝e uzupe┼énia─ç, uaktualnia─ç, sprostowa─ç swoje dane osobowe za pomoc─ů odpowiednich formularzy lub kontaktuj─ůc si─Ö z call-center.


§ 5. Udost─Öpnianie danych - faktur

1. Dane elektroniczne b─Öd─ůce elektronicznymi fakturami VAT ┼é─ůcznie z powi─ůzanymi z nimi bezpiecznymi podpisami elektronicznymi przechowywane s─ů na serwerach umieszczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i udost─Öpniane za po┼Ťrednictwem ePlatformy
2. Elektroniczne faktury VAT dost─Öpne s─ů za po┼Ťrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu  24 godziny na dob─Ö z zachowaniem nast─Öpuj─ůcych standardów:
• Dost─Öpno┼Ť─ç systemu - 95% czasu w uj─Öciu miesi─Öcznym
• Maksymalna przerwa w pracy systemu w dni robocze w godzinach 8:00 20:00 - nie przekroczy 20 min. dziennie, czyli w dni robocze dost─Öpno┼Ť─ç systemu na poziomie 97,2% (bez uwzgl─Ödnienia awarii krytycznych)
• Niedost─Öpno┼Ť─ç systemu – 5% w uj─Öciu miesi─Öcznym, uwzgl─Ödniaj─ůc awarie krytyczne i ich usuni─Öcie a tak┼╝e przerwy techniczne
• Czas uruchomienia systemu po awarii krytycznej - 6h
• Niedost─Öpno┼Ťci systemu mo┼╝e przekroczy─ç 5% z przyczyn niezale┼╝nych od e-Platformy, takich jak
o awaria serwerów DNS zarz─ůdzaj─ůcych domenami nadrz─Ödnymi
o powa┼╝nej awarii zasilania (o zasi─Ögu wojewódzkim)
o powa┼╝nej awarii sieci Internet (dotycz─ůcej wi─Öcej ni┼╝ 1 sieci szkieletowej).
3. Dostęp do ePlatformy i dostęp do elektronicznych faktur VAT możliwy jest po podaniu prawidłowego loginu i hasła.
4. Przez udost─Öpnianie faktur elektronicznych VAT rozumie si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç:
a. podgl─ůdu tre┼Ťci elektronicznej faktury VAT lub;
b. pobrania elektronicznej faktury VAT z systemu;

§ 6. Weryfikacja danych

1. U┼╝ytkownik ma obowi─ůzek weryfikacji we w┼éasnym zakresie prawid┼éowo┼Ťci wystawienia elektronicznych faktur VAT.

§ 7. Wy┼é─ůczenia odpowiedzialno┼Ťci

1. ePlatforma ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za niewykonanie zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z regulaminu lub umowy, o ile regulamin lub umowa nie przewiduj─ů wy┼é─ůcze┼ä.
2. W przypadku zg┼éoszenia wobec ePlatformy lub podmiotów z ni─ů wspó┼épracuj─ůcych szkody zwi─ůzanej z rozliczeniami podatkowymi powsta┼éymi w zwi─ůzku z elektronicznym fakturowaniem z wykorzystaniem systemu, U┼╝ytkownik umo┼╝liwi specjali┼Ťcie wyznaczonemu przez ePlatform─Ö, pe┼én─ů weryfikacj─Ö mo┼╝liwo┼Ťci zapobie┼╝enia szkodzie, w tym badanie dokumentacji U┼╝ytkownika zwi─ůzanej z rozliczeniami podatkowymi. Nieudost─Öpnienie dokumentacji w terminie 7 dni od zg┼éoszenia takiego zadania jest równoznaczne ze zrzeczeniem si─Ö roszczenia.
3. ePlatforma ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wy┼é─ůcznie za nieprawid┼éowe dzia┼éanie systemu powsta┼ée z winy umy┼Ťlnej.
4. U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest informowa─ç podmioty, z którymi prowadzi elektroniczne fakturowanie o tre┼Ťci aktualnego regulaminu. ePlatforma nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu konsekwencji wynikaj─ůcych z nieznajomo┼Ťci regulaminu.

§ 8. Rozwi─ůzywanie sporów

1. Wszelkie spory wynikaj─ůce z regulaminu lub umów zawieranych na podstawie regulaminu b─Öd─ů w pierwszej kolejno┼Ťci rozstrzygane na drodze polubownej
2. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozstrzygania sporów s─ů s─ůdy powszechne w┼éa┼Ťciwe dla siedziby ePlatformy.
 

§ 9.  Zmiany w regulaminie

1. U┼╝ytkownik i Uczestnicy zostan─ů poinformowani o ka┼╝dej zmianie regulaminu.
2. Aktualna wersja regulaminu dost─Öpna jest na stronie https://eplatforma.com.pl/eden/regulamin